Общи условия

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Адива-11“ ЕООД, регистрирано по Търговския закон на Република България, ЕИК: 205896710, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1335, Люлин-10 бл.103 вх.А ет.3, наричано по-долу с търговското си наименование „Virtuoso wine & painting“, от една страна и потребителите на интернет страницaта, намираща се на домейнa www.virtuosoart.com (наричани по-долу Потребители), от друга страна.

Преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от „Virtuoso wine & painting“ Ви молим да прочетете настоящите Общи условия, включително и чрез уебсайта www.virtuosoart.com (наричани за краткост Услугите). Уведомяваме Ви, че със зареждането на съдържанието на www.virtuosoart.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Настоящият документ съдържа информация за дейността на „Virtuoso wine & painting“ и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „Virtuoso wine & painting „, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.
Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за регистрация на всеки Потребител и за сключването на договора между него и „Virtuoso wine & painting“.

 • Уеб сайтът www.virtuosoart.com е собственост на „Адива-11“ ЕООД, с ЕИК: 205896710, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1335, жк.Люлин-10 бл.103 вх.А ет.3
 • Услугите, предоставяни от „Virtuoso wine & painting“ на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
 • „Virtuoso wine & painting“ идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове, бисквитки и на IP адреса на Потребителя на сървъра на www.virtuosoart.com.
 •  Настоящите Общи условия уреждат условията и реда за ползване от Потребители/Клиенти на Уеб сайта www.virtuosoart.com, без значение дали същите са се регистрирали в електронната система или ползват Уеб сайта без регистрация.
 • „Virtuoso wine & painting“ e АРТ ателие за творческа дейност, където Потребителят има възможност да нарисува собственоръчно избрана любима картина или да създаде свой керамичен съд от глина наред с което „Virtuoso wine & painting“ предоставя на Потребителя всички материали и чаша вино. Времетраенето на творческо-увеселителното занятие е 3 часа.
 • „Virtuoso wine & painting“ има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „Virtuoso wine & painting“.
 • Личните данни, които „Virtuoso wine & painting“ изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, както и личните данни, които Потребителят предоставя, се обработват и съхраняват от „Virtuoso wine & painting“ в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент за защита на личните данни), Закона за защита на личните данни, Политиката за защита на личните данни на „Virtuoso wine & painting“ и действащото законодателство в Европейския съюз и в Република България.
 •  „Virtuoso wine & painting“ полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 •  „Virtuoso wine & painting“ посочва както задължителния, така и доброволния характер за предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, в регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОРЪЧКИ

Потребителят извършва поръчка за услугите на „Virtuoso wine & painting“ след като предварително се регистрира и попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „Virtuoso wine & painting“, след което следва да изрази съгласие с настоящите Общи условия и с Политиката за защита на личните данни на „Virtuoso wine & painting“.

Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, след съгласие на Общите условия и Политиката за поверителност на „Virtuoso wine & painting“, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „Virtuoso wine & painting“, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „Virtuoso wine & painting“ може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на „Virtuoso wine & painting“ по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „Virtuoso wine & painting“ данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни „Virtuoso wine & painting“ има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Потребителят получава при регистрацията си уникално потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през Уеб сайта на „Virtuoso wine & painting“.

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на УЕБ сайта на „Virtuoso wine & painting“.

Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уеб сайта на „Virtuoso wine & painting“.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведоми незабавно „Virtuoso wine & painting“ в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Потребителите използват интерфейса на Уеб сайта на „Virtuoso wine & painting“, за да сключват договор за поръчка по отношение на предлаганите от „Virtuoso wine & painting“ услуги.

Договорът за покупко-продажба на услугата се счита за сключен от момента на заявяването ѝ от Потребителя чрез Уеб сайта на „Virtuoso wine & painting“.

Необходимо е Потребителят да предостави данни за заявка, както и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди заявката чрез интерфейса на Уеб сайта.

Потребителят следва да направи плащането на заявената услуга в срок до 48 часа от момента на поръчката, като в случай на неплащане в този срок резервацията се счита за анулирана. Потребителят следва да използва уникалния идентификационен номер на поръчката като основание за плащане. Поръчката няма да бъде обработена от „Virtuoso wine & painting“ преди получаване на плащането.

При избор на услуга Потребителят получава потвърждение, че услугата му е заявена. „Virtuoso wine & painting“ може да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за услугата.

„Virtuoso wine & painting“ не носи отговорност за неизпълнение на услугата в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Изпълнението на услугата се осъществява в сроковете, описани в събитието. При извънредни обстоятелства „Virtuoso wine & painting“ си запазва правото да променя срока за изпълнение, като своевременно информира за това Потребителя.

При невъзможност да се установи контакт с Потребителя, договорът за услуга автоматично се разваля, като „Virtuoso wine & painting“ се освобождава от задължението си за изпълнение на заявката.

В случай че Потребителят не присъства на събитието, независимо от причините за това и при липса на предварително уведомяване от страна на Потребителя за неприсъстието, услугата ще се счита за предоставена и Потребителят няма право на претенции към „Virtuoso wine & painting“ относно пропуснатото от него събитие, включително и за връщане на платената цена на поръчката.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ПЛАТЕНА ПОРЪЧКА

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 2-дневен срок преди датата на изпълнение на услугата. При отказ след този срок, Потребителя дължи на „Virtuoso wine & painting“ неустойка в размер на 100 % (сто процента) от стойността на заявената услуга.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми „Virtuoso wine & painting“ на посочения в Уеб сайта телефон за решението си да се откаже от поръчката, като индивидуализира услугите, от които се отказва, чрез предоставяне на всички данни за събитието, включително, но не само стойност на услугата, данни на лицето, направило заявката и данни за датата на събитието. Други начини за уведомяване относно правото на отказ не са приети, освен в случаите, когато това е изрично поискано от Потребителя и е получено съгласие от страна на „Virtuoso wine & painting“.

„Virtuoso wine & painting“ възстановява на Потребителя заплатената от него цена при отказ от услугата, при условията по-горе, по посочена от Потребителя банкова сметка или по друг подходящ начин при изразено желание за това от Потребителя в срок от 14 дни от отказа от заявка. В случай че цената е заплатена посредством кредитна или дебитна карта за разплащане, сумата, подлежаща на връщане, се превежда по банковата сметка на картата, с която е направено плащането.

При невъзможност за ползване на услуга по потвърдена Резервация за участие в събитие, Потребителят има право да преотстъпи правото на участие в творческото събитието на трети лица, за което е необходимо да изпрати писмено уведомление до „Virtuoso wine & painting“ на посочения имейл за обратна връзка в Уеб сайта или да уведоми „Virtuoso wine & painting“ на посочения в Уеб сайта телефон.

Събитията в „Virtuoso wine & painting“ се провеждат при минимум 5 записани и потвърдили присъствие Потребители. При записани за дадено събитие по-малко от 5 бр. Потребители събитието не се провежда. Потребителите, които са направили предварително плащане на Услуга, неизползвана от тях поради причини посочени в предходното изречение, имат право заплатената сума да им бъде възстановена по посочена от тях в писмен вид банкова сметка или да се презапишат за друго събитие организирано от „Virtuoso wine & painting“.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „Virtuoso wine & painting“, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „Virtuoso wine & painting“. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.
Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от „Virtuoso wine & painting“ услуги.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „Virtuoso wine & painting“

„Virtuoso wine & painting“ обработва личните данни на Потребителите си законосъобразно и добросъвестно.

„Virtuoso wine & painting“ се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

„Virtuoso wine & painting“ си запазва правото да променя едностранно цените на предлаганите услуги.

„Virtuoso wine & painting“ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

При прекратяване на договора „Virtuoso wine & painting“ дезактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата за достъп до него.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

„Virtuoso wine & painting“ се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „Virtuoso wine & painting“ в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

АВТОРСКИ ПРАВА

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уеб сайта на „Virtuoso wine & painting“ (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на „Virtuoso wine & painting“ или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „Virtuoso wine & painting“, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. Правото на интелектуална собственост върху търговската марка „Virtuoso wine & painting“ e обект на закрила по Закона за марките и географските означения и принадлежи на „Virtuoso wine & painting“.

Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „Virtuoso wine & painting“, Потребителят дължи на „Virtuoso wine & painting“ неустойка в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава „Virtuoso wine & painting“ от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката, когато такива са претърпени.

Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до предлагани от „Virtuoso wine & painting“ услуги:

 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост
 • да уведомява незабавно „Virtuoso wine & painting“ за всеки случай на извършено или открито нарушение
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уеб сайта на „Virtuoso wine & painting“ и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид
 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „Virtuoso wine & painting“.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Call Now ButtonОбадете се